Sertifikati

Preduzeće poseduje sledeće sertifikate:

ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevu standarda SRPS ISO 9001:2015

ISO 14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015

ISO 18001 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema zahevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008